PyQT: Abrir una ventana emergente

Os dejo aquí otro ejemplo de cómo abrir una ventana emergente en PyQT. La ventana emergente es del tipo QDialog:

from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
import sys
 
class Principal(QWidget): 
  def __init__(self, *args): 
    QWidget.__init__(self, *args)
 
    contenedor = QVBoxLayout()
    self.setLayout(contenedor)
 
    btnAbrir = QPushButton("Abrir ventana",None)
    contenedor.addWidget(btnAbrir)
    self.connect(btnAbrir, SIGNAL("clicked()"), self.abrir)
 
    btnSalir = QPushButton("Salir",None)
    contenedor.addWidget(btnSalir)
    self.connect(btnSalir, SIGNAL("clicked()"), self.salir)
 
  def abrir(self):
    ventana = Secundaria().exec_()
 
  def salir(self):
    exit()
 
class Secundaria(QDialog):
  def __init__(self, parent=None):
    QDialog.__init__(self, parent)
 
    contenedor = QVBoxLayout()
    self.setLayout(contenedor)
 
    btnSalir = QPushButton("Salir",None)
    contenedor.addWidget(btnSalir)
    self.connect(btnSalir, SIGNAL("clicked()"), self.salir)
 
  def salir(self):
    exit()
 
if __name__ == "__main__":
  app = QApplication(sys.argv)
  principal = Principal()
  principal.show()
  sys.exit(app.exec_())