Screenshots en Linux Mint y Ubuntu con gnome-screenshot